HZVV meer dan voetbal alleen

Respect gedragscode

Code sportief gedrag in en buiten het veld

Samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen!

De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een speler van je eigen team of tegenstander in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In de kantine en de kleedkamers het afval en de rommel opruimen op het moment dat je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Denk aan wat je zegt langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren.

Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van HZVV. Helaas is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. Daar willen we als vereniging samen met alle leden aan werken. Samen vormen wij HZVV en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een feest te maken. Want dat willen we toch, genieten van voetbal en van alles er rond omheen.

HZVV wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar een ieder zich thuis voelt, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en het sportcomplex omgaan.

Voetbal is een teamsport. Maar ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. Binnen dit teamspel zijn er regels nodig waaraan iedereen zich heeft te houden. Belangrijk voor nieuwe leden maar ook voor onszelf want soms lijkt het er ook op dat we vergeten zijn welke afspraken er gemaakt zijn.

Daarom hebben we de gedragsregels in een boekwerkje met de titel “Sportief gedrag HZVV” gezet, waarmee we iedereen binnen onze vereniging duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden en waar we met z’n allen voor staan. Je kunt het boekje hier downloaden. De tekst uit dit boekje is ook op deze pagina gezet.

HZVV wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Elk lid zal daaraan moeten bijdragen. Wij weten dat veel van onze leden deze regels begrijpen en ook nu al naleven. Als jij je echt niet aan deze regels wilt houden, hoor je niet thuis bij onze club

Bestuur HZVV


BASISWAARDEN HZVV

Als club hebben we een aantal principes, die we erg belangrijk vinden om na te streven. Deze principes of basiswaarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze vormen de pijlers waarop HZVV functioneert en zijn e en belangrijk middel voor ons dagelijks handelen.

Die basiswaarden van sportief gedrag voor HZVV zijn:

RESPECT
VERANTWOORDELIJKHEID
BETROKKENHEID

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen bij HZVV. Dus voor alle leden, leiders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, verzorgers, toeschouwers, etc.

NORMEN HZVV

Om de basiswaarden in de omgang met anderen waar te maken, zijn een aantal regels of normen nodig waaraan men zich in de praktijk dient te houden. Bijvoorbeeld sportiviteit of fair play: eerlijk spelen. Je speelt volgens de gemaakte afspraken. Dit om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden.
In deze gedragscode zijn de waarden en normen die we nastreven in afspraken vastgelegd. Tevens staat per doelgroep uitgesplitst, de belangrijkste afspraken waar we ons allen aan moeten houden en zo nodig elkaar op moeten aanspreken.

WAARDERING

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van vrijwilliger tot commissielid. Ze doen dat veelal met liefde voor de club en de sport en vormen daarmee het fundament van iedere (sport)vereniging. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. Foutjes maken we allemaal wel eens, begrip is dan belangrijk. Het blijft mensenwerk, het blijft vrijwilligerswerk! We kunnen niet zonder deze inzet. Help de vrijwilligers dan ook daar waar het kan. Ga er niet vanuit dat zij wel alles oplossen en regelen.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS HZVV

De volgende gedragsregels zijn binnen HZVV van toepassing:

 1. Respect voor anderen is belangrijk. Elk verenigingslid stelt zich respectvol op naar anderen. Communiceren is belangrijk en geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Het gebruik van kwetsende, onbehoorlijke of beledigende taal is onacceptabel. Verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel is niet toegestaan. Pesten wordt niet getolereerd.
 2. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen. Ieder lid van HZVV dient zich als een waardig ambassadeur van en voor de vereniging te gedragen.
 3. HZVV toont goed gastheerschap. Voor bezoekende clubs en scheidsrechters, voor relaties, begeleiders, ouders en supporters, zijn wij altijd een goede gastheer. Ook bij uitwedstrijden tonen de leden van HZVV zich een goede gast.
 4. Elk lid behoort bereid te zijn verenigingstaken te verrichten. Alleen met de steun van onze vrijwilligers is HZVV in staat de vereniging goed draaiende te houden. De medewerking van elk lid is daarbij nodig.
 5. Een verenigingslid heeft respect voor eigendommen van de club en van anderen. Een verenigingslid wordt aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen of vernielen van de bezittingen van de vereniging of van anderen.
 6. Iedereen die gebruik maakt van het sportcomplex en ons clubhuis, houdt zich aan de regels die wij hanteren. Zo horen fietsen bijvoorbeeld op de daarvoor aangewezen plaatsen, de auto’s op de parkeerplaats en is roken in het clubhuis en de kleedkamers verboden. Ook worden de openingstijden en sluitingstijden van ons sportcomplex en clubhuis gerespecteerd.
 7. Bij elke training of wedstrijd zorgt de teamleiding samen met de spelers ervoor dat de kleedkamer netjes wordt achterlaten en de ter beschikking gestelde materialen (zoals ballen en verplaatsbare doelen) worden opgeruimd. Dit gebeurt ook bij uitwedstrijden. Verpakkingen van genuttigde etenswaren en drinken worden in een afvalbak gedeponeerd en de vloer aangeveegd.
 8. Alcoholische dranken mogen alleen genuttigd worden in het clubhuis of op het terras. Lege blikjes, verpakkingen e.d. van drankjes en overige etenswaren dienen in de prullenbakken te worden gedeponeerd.
 9. Een verenigingslid houdt zich aan de sanctie/strafmaat die hem/haar door de vereniging of de KNVB is opgelegd na een overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 10. Niet onnodig over de velden lopen en over de reclameborden klimmen. Loop op weg naar je bestemming om de velden heen.
 11. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken in het geval deze een gedragsregel overtreedt. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit op wedstrijddagen gemeld bij het wedstrijdsecretariaat van HZVV.
 12. Ieder verenigingslid is aanspreekbaar op zijn of haar wangedrag. Een verenigingslid moet zich bij (een afgevaardigde van)het bestuur verantwoorden wanneer hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met onze regels.
  De kosten van dit gedrag zullen op het desbetreffende lid worden verhaald.
 13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen. Aansturing door functionarissen zoals de trainers, leiders, dienst doende vrijwilligers, commissieleden of bestuurders wordt door elk verenigingslid gerespecteerd.

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS HZVV

Naast de algemene gedragsregels gelden er binnen HZVV voor meerdere groepen specifieke gedragsregels. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar worden ze ook op aangesproken.
Binnen HZVV onderscheiden we specifieke gedragsregels voor de volgende doelgroepen:

 •  de (jeugd)spelers
 • de ouders/verzorgers
 • de trainers en begeleiders (recreatief en prestatief)
 • de scheidsrechters/wedstrijdleiders
 • de toeschouwers
 • de bestuurders en commissieleden

 (JEUGD)SPELERS

 • Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en houd je aan gemaakte club- en teamafspraken.
 • Vind eerlijk en prettig spelen (goede sfeer) belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren, maar waardeer hem of haar in doen en laten.
 • Spelers geven na de wedstrijd de scheidsrechter een hand.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of het team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen HZVV mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te spelen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. Zonder deze mensen is voetbal niet mogelijk.

Zie jezelf als gast van HZVV:

 • Zet je fiets netjes in de fietsenstalling,
 • Voorkom onnodige verspilling, ga zuinig om met water en/of elektriciteit,
 • Toon optimale zorg voor de eigendommen van HZVV, kleding, ballen enz.,
 • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn, laat deze na gebruik weer netjes achter . Niet roken in de kleedkamer,
 • Houd de kleedkamer, het clubhuis en sportpark netjes, ruim de tafel op waaraan je gezeten hebt, berg tassen op in de rekken en gooi het afval in de prullenbakken.
 • Voorkom vernielingen en gaat er iets kapot, meld het dan.

OUDERS / VERZORGERS

 • Stimuleer uw kind, dat (incidenteel) geen interesse toont, om toch deel te nemen aan een wedstrijd, training of een andere verenigingsactiviteit.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een trainer of leider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de groep waarin uw zoon of dochter is ingedeeld.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak uw kind nooit belachelijk of geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Val een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens wedstrijden of trainingen door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
 • Zie ook de regels voor toeschouwers.

TRAINERS / BEGELEIDERS

 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Zorg voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en begeleiding.
 • Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en gasten.
 • Zorg er voor dat er een eerlijke verdeling van speeltijd is zodat alle spelers evenveel speeltijd krijgen.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Zowel winnen als verliezen zijn onderdelen van het spel.
 • Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en assistenten.
 • Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Geef complimenten wanneer dat verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
 • Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van ons clubhuis, kleedkamers en sportpark door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.
 • Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim deze altijd netjes op.
 • Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol bij de jeugd.
 • Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.
 • Spelers die zich grof uitlaten tegen de scheidsrechters, tegenstander of leiding worden door de trainer en/of begeleiders hier z.s.m. op aangesproken.

BESTUURDERS/KADER

 • Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten voor alle leden ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
 • Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden.
 • Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel. Draag uit dat meedoen belangrijker is dan winnen.
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials en ouders.
 • Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsoren en ouders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play in de voetbalsport.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht is van (gediplomeerde en) ervaren trainers en leiders, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Biedt korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag. Laat leden zien hoe het hoort.
 • Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen.
 • Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor club, leden en gasten steeds kunnen verbeteren.
 • Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit.

 (CLUB-)SCHEIDSRECHTERS

 • Pas de regels toe maar denk aan het niveau en de leeftijd van de spelers.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere fouten.
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van de jeugd.
 • Neem deel aan clinics en cursussen om bij te leren en bij te blijven.

 TOESCHOUWERS

 • Denk eraan dat een speler voor zijn eigen plezier deelneemt aan een voetbalwedstrijd of -training. De speler doet dit niet voor uw vermaak.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistenten.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstander.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak spelers nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gedurende een wedstrijd of training wordt gemaakt.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en zijn assistenten.
 • Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden.
 • Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.

SPECIFIEKE AFSPRAKEN VOOR JEUGDSPELERS EN JEUGDLEIDERS

Specifieke afspraken voor jeugdspelers:

 1. Houd je aan de door de leiders aangegeven tijden van verzamelen en vertrek.
 2. Bij verhindering voor een wedstrijd of training is men verplicht zich tijdig af te melden bij de leider.
 3. Bij wangedrag zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen.
 4. Zorg dat je voor een training minimaal 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld klaar staat.
 5. Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten.
 6. Op de training dient men sportkleding te dragen.
 7. De spelers zijn verplicht de scheenbeschermers te dragen; het dragen van sieraden is verboden.
 8. Na trainingen en wedstrijden wordt douchen aanbevolen.
 9. Het gedrag in de kleedkamer is te allen tijde fatsoenlijk en gedisciplineerd.
 10. Ook in de kleedkamer blijf je van andermans eigendommen af.
 11. Het gehele team zorgt dat de kleedkamer schoon achter gelaten wordt; de leiders letten hier op en zien er ook op toe dat de kleedkamer van de tegenstander schoon achtergelaten wordt.
 12. Roken in de kleedkamer is ten strengste verboden.
 13. Voetbalschoenen worden niet in de kleedkamer schoon gemaakt.
 14. De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 15. Je bent zuinig op spullen van de vereniging.
 16. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.

Specifieke afspraken voor jeugdleiders/trainers:

 1. Je bent ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.
 2. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en de trainingen.
 3. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het wedstrijdsecretariaat en/of ouders.
 4. Bij uit- en thuiswedstrijden en bij trainingen wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers.
 5. Neem bij wedstrijden en trainingen kostbare spullen in bewaring.
 6. Je zorgt voor toezicht tijdens het verblijf van jouw team in de kleedkamer zowel bij trainingen als bij uit- en thuiswedstrijden.
 7. Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 8. Je maakt en bewaakt het wasschema (bij gebruik van clubkleding).
 9. Je regelt het vervoer bij uitwedstrijden en maakt een schema met de ouders.
 10. Je bent het startpunt van de telefooncirkel of mailverkeer bij afgelastingen of het doorgeven van wijzigingen of informatie.
 11. Je ontvangt de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter
 12. Je verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier en geeft de uitslag door aan het wedstrijdsecretariaat.
 13. Je bent zuinig op de kleding en andere materialen die je van HZVV in bruikleen hebt gekregen.
 14. Je zorgt dat het veld na de training/wedstrijd leeg is van gebruikte materialen.
 15. Je adviseert spelers rekening te houden met weersomstandigheden en passende kleding te dragen.
 16. Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 17. We praten MET elkaar en niet OVER elkaar.
 18. Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

BELANGRIJK BIJ HZVV

 • Het beleid en de regels van HZVV worden regelmatig met bestuur, spelers, trainers, coaches, supporters en ouders besproken en zorgvuldig onder de aandacht gebracht o.a. via leiders- en trainersbijeenkomsten, cursussen en de website.
 • Aan nieuwe leden, en bij jeugdleden ook aan de ouders, worden vooraf de regels die HZVV hanteert duidelijk gemaakt.
 • Wij stimuleren onze jeugd en de ouders iets te doen voor de club en zorgen voor een leuke opleiding en gepaste waardering.
 • Bij wangedrag van de jeugd praten we altijd met de ouders. Leden die problemen veroorzaken, worden apart aangesproken.
 • Bij een overtreding van de regels wordt er vanuit de vereniging opgetreden zoals is afgesproken en volgen zo nodig sancties.

SANCTIES EN STRAFFEN

Bij het niet nakomen van deze gedragscodes kan het bestuur besluiten over te gaan tot het straffen van een lid of toeschouwer.

 • Deze straffen/sancties kunnen variëren van:
 • Schorsen van de speler
 • Ontzegging toegang sportcomplex
 • Royeren van een lid/speler
 • Verplicht helpen bij schoonmaak kantine/kleedkamers e.d.
 • Verhalen van de schade
 • Opleggen boete per team bij het niet schoon achterlaten van de kleedkamer.

Deze gedragscode is ook te downloaden. Klik hier!